Skip to content Skip to footer

KVKK AYDINLATMA METNİ

Ünlü Boya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Ünlü Boya” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen birtakım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, üye, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; iş ortakları, bayileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar gibi ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından bizlerle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde toplanan dijital iz verileriniz; işyerimizi ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dâhilinde fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz, Şirketimizin müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen aşağıda belirtilen hizmet ya da faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve sunulan/alınan hizmetler kapsamında müşteri/tedarikçi çalışanının ve hizmet veya tedarik konusu işlemlerde yer alan diğer kişilerin verilerinin işlenmesi,
 • Tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine göre daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirilerek daha iyi hizmet vermek, tüketicilerimizi ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Toplantı, organizasyon, eğitim, konferans veya etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, analiz, anket, raporlama çalışmalarının yapılması,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Bülten, yayın, derginin paylaşılması,
 • İnternet sitesine üyelik kaydının yapılması,
 • İç kontrol, bağımsız denetim, inceleme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Şirketimize iletilen kararların uygulanması,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir.

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı ilgili adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

MÜŞTERİLER/BAYİLER İÇİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1-Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Ünlü Boya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işleyebilmekteyiz.

Ünlü Boya San ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) adres ve iletişim bilgileri:

Adres: 661/5 Sokak No:5 Karabağlar/İZMİR

Telefon numarası: 0232 253 11 60

E-posta adresi: info@unluboya.com.tr

İnternet adresi: https://www.unluboya.com.tr/

2- İşlenen Kişisel Veriler

Şirketimiz müşterisi olarak kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki kategorilerde işlenmektedir:

Kimlik Bilgisi(Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, İmza)

İletişim Bilgisi(Telefon numarası, adres, e-mail)

Fiziksel Mekân Giriş ve Güvenlik Bilgisi (fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan görüntü kayıtları

Mali Bilgi(Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri)

3- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir:

Şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini kapsamında şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçleri ile pazarlama ve analiz süreçlerinin yönetilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
  • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
  • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

4-Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve amaçla sınırlı kalmak kaydı ile şirket çalışanımız, kargo firması, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir.

5-Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;  kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, acil durum operasyonlarının koordinasyonu, müşterimiz olarak iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin mali bilgilerini sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi, güvenlik ve gerektiğinde kimlik tespiti, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, hukuki sebebine dayanarak kısmen otomatik olarak açık rızanız olmaksızın işlenebilecektir.

6- Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca bu metnin 6. maddesinde öngörülen usule göre Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

7- Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; Şirketimizin 661/5 Sokak No:5 Karabağlar/İZMİR adresine

 • İadeli taahhütlü mektupla, 
 • Noter kanalıyla, 

göndererek iletebileceklerdir.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.